Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Gepubliceerd op 27 januari 2023 om 11:30

Als je in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen, dan kun je in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De bedrijfsmiddelen waarin je investeert, moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek.

De KIA is een aftrekpost op jouw winst. Het bedrag dat je mag aftrekken, hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar.

Verdeling investeringsverplichting bij samenwerkingsverband
Maakte jouw onderneming deel uit van een samenwerkingsverband, zoals een vennootschap onder firma of een maatschap? Dan wordt de aftrek anders berekend. Voor het bepalen van de aftrek wordt dan gekeken naar de totale investering van het samenwerkingsverband en niet naar de investering van elke onderneming afzonderlijk.

Iedere firmant of vennoot neemt het deel van de investering voor zijn rekening dat in verhouding is met zijn deel in de (over)winst.

Voor toepassing van de investeringsaftrek mag je een andere verdeling toepassen. Daarbij gelden de volgende voorwaarden.

1. Alle vennoten verdelen volgens hetzelfde criterium
2. De verdeling vindt plaats op redelijke basis
3. De verdeling geldt voor alle vormen van investeringsaftrek
4. De verdeling geldt voor alle vennootschappelijke investeringen van de deelnemers aan het samenwerkingsverband
5. Bij de berekening van de desinvesteringsbijtelling mag je niet van een andere verdeling uitgaan dan bij de investeringsaftrek is gebruikt
6. Een gezamenlijk verzoek waarin de verdeelsleutel is opgenomen en akkoord wordt gegaan met de voorwaarden, wordt ingediend voordat de aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting van 1 van de deelnemers aan het samenwerkingsverband definitief vaststaat

Verdeling op redelijke basis

1. Kapitaalsverhouding
2. Aandelen in de stille reserves
3. Aandelen in de winst
4. Gelijke delen

Geen recht op investeringsaftrek
Voor sommige investeringen heb je geen recht op investeringsaftrek.


Bron: Belastingdienst